Fitnes centrum
CITY GYM Košice, povstania českého ľudu 1,
04022 Košice
tel: , info@imtransline.sk

PREVADZKOVY PORIADOK
telovýchovno – športové zariadenia
vypracovaný podľa MZSR c. 525/2007

a/ identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia
názov a adresa prevádzky: City gym Košice, povstania českého ľudu 1, Košice
sídlo prevádzkovateľa : čingov 784, 95131 Močenok
obchodne meno prevádzkovateľa : IM Transline s.r.o.
ICO: 50059165
DIC: SK2120162088
Zodpovedný vedúci: Igor Martinka
Tel. kontakt:
e-mail: info@imtransline.sk
otváracie hodiny.:
pondelok 6:00 – 22:00
utorok 6:00 – 22:00
steda 6:00 – 22:00
štvrtok 6:00 – 22:00
piatok 6:00 – 22:00
sobota 8:00 – 21:00
nedeľa 8:00 – 21:00

b/ druh a spôsob poskytovania služieb, základne úkony pri poskytovaní služieb
Druh poskytovania služieb: Fitnes centrum
Základne úkony pri poskytovaní služieb: Klient môže v priestoroch prevádzkovateľa na ul. povstania českého ľudu 1 v Košiciach využívať nasledovne služby:
1. posilňovňa s kardio zónou
2. miestnosť pre cvičenia s vlastným telom a iné.
spôsob poskytovaných služieb sa rozumie, že klient môže využívať priestory fitnes centra, ktoré sú vybavene 56 strojmi na cvičenie značky Technogym, life fitness, dafe, náradím a cvičebnými pomôckami na základe riadne zaplateného vstupného. Klientovi môže byt odmietnutý vstup v prípade, že by hrozilo prekročenie kapacity.

c/ podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov a zamestnancov zariadenia.
dispozične a priestorové riešenie prevádzky (popišať, resp. priložiť výkres dispozičného riešenia s legendou)

zákazník je povinný prevziať si kľuč od šatňovej skrine u obsluhy recepcie fitnescentra. následné je povinný sa prezuť a odložiť si obuv do priestoru pre odkladanie obuvi. Pred začiatkom cvičenia je povinný sa prezliecť do čistého športového oblečenia, uložiť a zamknúť svoje veci do šatňovej skrinky. na cenne veci sú k dispozícii uzamykateľné skrinky pri recepcii fitnescentra(za stratené, odcudzené veci nedbanlivosťou a neuzamknutím skrinky nezodpovedáme). v priestore panských šatni s nadväznosťou na umyváreň sa nachádza 3x sprcha, 3x umývadlo a záchod s predsienkou s umývadlom 2x WC misa a 2x pisoár a miestnosť s výlevkou.
V priestoroch ženských šatni s nadväznosťou a umyváreň 2x sprcha 2x umývadlo a 2x záchod a 1x miestnosť s umývadlom. Okamžitá kapacita cvičencov je 40 osôb.
prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť udržiavanie priestorov v čistote a poriadku. v priestoroch je zabezpečené dostatočné vetranie, vykurovanie, zabezpečený prívod teplej a studenej vody. vetranie sociálnych zariadení je zabezpečené vzduchotechnikou, vetranie miestnosti posilňovne s kardio zonov miestnosti na cvičenie s vlastným telom je zabezpečené prostredníctvom otváracích okien a ventilátora. ohrev teplej vody je zabezpečený el. bojlerom. vykurovanie je zabezpečené prostredníctvom centrálnej kotolne.
Podlahy sú pružné, nekĺzavé a ľahko čistiteľné. V prevádzke je umiestnená lekárnička vybavená základným zdravotníckym materiálom. V priestoroch je zakázané fajčiť. Klienti pri používaní strojov, naradia a pomôcok musí postupovať podľa návodu výrobku a podľa pokynov zodpovedných pracovníkov.
Pre zamestnancov je pripravená samostatná miestnosť so 4 kovovými skrinkami, slúžiaca ako šatňa(vid. plán/ . AKO sociálne zariadenie pre zamestnancov slúži 1 samostatne wc kabínka v priestore kancelárie.
d/ pokyny, obmedzenia a zákazy tykajúce sa návštevníkov zariadenia.
1. klient môže využívať služby len na základe riadne zaplateného vstupného
2. deťom do 15 rokov je využívanie služieb povolene len v doprovode a na zodpovednosť rodičov alebo inej dospelej osoby (napr. tréner)
3. vo výnimočných prípadoch , po predchádzajúcom súhlase personálu prevádzkovateľa sa smú po priestoroch prevádzky pohybovať deti, ale len v doprovode rodičov, alebo ich zákonných zástupcov. prevádzkovateľ v tomto prípade nenesie žiadnu zodpovednosť za pripadne škody na zdraví a majetku spôsobené pohybom týchto osôb.
4. klientom sa odporúča, aby sa pred začatím cvičebného programu podrobili komplexne lekárskej prehliadke.
5. návštevu fitnes klubu nedoporučujeme chorým osobám
6. skrinka v šatni nie je určená na odkladanie cenných veci.
7. vstupovať do priestov posilňovne môže klient len vo vhodnej a čistej športovej obuvi a primeranom odeve. na prezliekanie a odkladanie odevu sú určené vyhradene skrinky v šatniach.
8. pri cvičení je klient povinný pozívať vlastný uterák ako podložky. v prípade znečistenia strojov a lavičiek je každí povinní náradie po sebe očistiť dezinfikačným prostriedkom.
9. cvicebne náradie, posilňovacie stroje a ďalšie vybadanie fitnes klubu sú klienti povinní používať jedine spôsobom k tomu určeným. sú pri tom povinný chovať sa tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu, ani k ohrozeniu zdravia vlastného, alebo zdravia iných klientov.
10. klienti používajú všetko vybavenie fitnes klubu na vlastnú zodpovednosť, za poranenia a úrazy, ktoré si klient zapríčinili vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním vlastného zdravotného stavu a nerešpektovaním prevádzkového poriadku neberie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.
11. klient je povinný okamžite ohlásiť personálu akúkoľvek poruchu zariadenia.
12. v celých priestoroch fitnes klubu je prísny zákaz fajčenia
13. návštevník je povinný pri užívaní služieb fitnes centra uposlúchnuť personál zariadenia.
14. po skončení cvičenia si musí klient po sebe odložiť náradie
15. do fitnes centra je zakázaný vstup osobám so zdravotným stavom, ktorý vylučuje bezpečné vykonávať športovú, alebo fyzicky namáhavú činnosť, osobám v podnapitom stave, alebo osobám pod vplyvom omamných, alebo psychotropných látok. ďalej je zakázaný vstup v špinavom, alebo nevhodnom oblečení a osobám vzbudzujúcich verejne pohoršenie.
16. zamestnanci prevádzkovateľa sú oprávnení kedykoľvek vyzvať osoby uvedne v bode 15 tohto článku, aby fitnes centrum opustili. To sa tyká i klientov, ktorí svojim chovaním ohrozujú, rušia, alebo obmedzujú iných klientov v riadnom využívaní služieb fitnes klubu. klient je povinný danej vyzve okamžité vyhovieť.
17. prevádzkovateľ môže udeliť zákaz do fitnes centra osobe ktorá neustále porušuje prevádzkový poriadok.

e) spôsob a frekvencia upratovania zariadenia

prevádzka je udržiavaná v istote a v poriadku. v prevádzke sa upratuje a vetrá každý deň a to pred otvorením alebo po skončení prevádzkových hodín.

F) postup pri mechanickej očiste, prípadne dezinfekcii plôch miestnosti a zariadovacich predmetov.
– vysávanie a umývanie podláh v cvičebných priestoroch denne
-čistenie a dezinfekcia WC , umývadiel a spŕch denne
-čistenie a dezinfekcia satni denne
-čistenie šatňových skriniek denne
-vynášanie komunálneho odpadu denne
-vetranie v cvičebných priestoroch a v šatniach denne
-vlhka mechanická očista umývateľných povrchov stien a nábytku raz za týždeň
– čistenie a dezinfekcia kardio strojov vždy po užití
-čistenie a dezinfekcia posilňovacích strojov tri kráť týždenne
najčastejšie použite prostriedky:
čistiace: jar, tekutý prasok cif
dezinfekčné : savo, savo proti plesniam , domestos, sanitol,

za čistenie zodpovedá…………..
základná oprava všetkých náterov zariadení a maľovanie bude vykonane najmenej raz za dva roky.

dezinfekčné prípravky sa používajú v dávkach a koncentráciách podľa návodu na použitie uvedeného na príbalovom letáku. dezinfekčné prípravky sa pravidelne obmieňajú, dbá sa, aby nebola prekročená ich expiračná doba. dezinfekčné roztoky sa pripravujú vždy čerstvé, čo najkratšiu dobu pred použitím.
Musí sa dodržiavať predpísaná koncentrácia dezinfekčných roztokov a odporúčaná doba pôsobenia. dezinfekčné roztoky sa pripravujú a uskladňujú v miestnosti s výlevkou.

G) spôsob a frekvencia čistenia osvetľovacích telies a okien
osvetľovacie telesa a okna sa umývajú 1x štvrťročné

Všeobecné ustaľovanie
1 . prevádzkový priadok zariadenia musí byt na vhodnom a viditeľnom mieste.
2. za dodržiavanie prevádzkového poriadku je zodpovedný prevádzkovateľ zariadenia.

v kosiacich 24.8.2021

prevádzkovateľ